Vestfoldbanen

Vestfold-
banen

Vestfoldbanen

Vestfoldbanen

Vestfoldbanen er jernbanestrekningen mellom Drammen og Skien. Banen har stasjoner i Drammen, Sande, Holmestrand, Skoppum, Tønsberg, Stokke, Torp, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn og Skien.

Det arbeides med å knytte Vestfoldbanen sammen med Sørlandsbanen til Kristiansand og videre mot Stavanger, via den planlagte Grenlandsbanen.

For nærmere informasjon, se Bane NOR sine hjemmesider.

Hvorfor satse på Vestfoldbanen?

Vestfoldbanen er hovedpulsåren mellom regionbyene i Vestfold og Telemark, og betjener en befolkning på 275 000 mennesker. Banen er ikke bare essensiell for pendlerne til og fra Oslo-området, men fungerer like mye som en bybane mellom de befolkningstette byene i Vestfold og Grenland.

Vestfoldbanen er derfor svært viktig for å styrke bo- og arbeidsmarkedet internt i Vestfold og Grenlandsregionen, og utgjør ryggraden i det lokale og regionale kollektivsystemet. Nye, sentrale stasjoner i byene vil bygge opp om et sømløst og bærekraftig kollektivsystem.

Vestfoldbanen betjener også Sandefjord flyplass Torp, som er av stor betydning for arbeids- og fritidsreiser i et stort omland. Planene for nytt dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord, med ny stasjon knyttet opp mot terminalen på lufthavnen, vil kunne tiltrekke seg enda flere reisende med toget. Utbygging av denne strekningen åpner også for å kunne kjøre to tog i timen til Skien.

Etter at dobbeltsporstrekningen Larvik – Porsgrunn ble åpnet i 2018 (Eidangertunnelen), ble reisetiden mellom de to byene redusert med 20 minutter. Dette har medført mer enn dobling i antall passasjerer på strekningen. For å ta ut de samfunnsøkonomiske gevinstene med denne investeringen, bør dobbeltsporet mellom Tønsberg og Larvik komme på plass.

Kapasiteten på Vestfoldbanen er allerede i dag sprengt, og passasjerveksten de siste årene har vært betydelig. Det haster derfor med å få på plass et økt togtilbud. For å få til dette, kreves det ytterligere utbygging av dobbeltspor.

Status for viktige utbyggingsprosjekter

I desember 2019 og januar 2020 startet utbyggingen av to nye dobbeltsporstrekninger på Vestfoldbanen: Drammen – Kobbervikdalen og Nykirke – Barkåker. Begge prosjektene skal etter planen åpne for trafikk i 2024. Når disse parsellene er ferdig bygd ut, vil det være sammenhengende dobbeltspor fra Drammen til Tønsberg. Det vil også være etablert togparkering rett nord for Tønsberg. Til sammen innebærer dette at dette at togtilbudet mellom Tønsberg og Oslo kan utvides til 4 tog i timen.

Strekningen Tønsberg – Larvik er under planlegging. For parsellene Stokke-Sandefjord og Sandefjord-Larvik foreligger det vedtatte kommunedelplaner. For strekningen Tønsberg – Stokke skal det utarbeides et nytt planprogram for arbeidet med en kommunedelplan.

Stokke – Sandefjord er den viktigste strekningen å komme videre med i planleggingen, da dobbeltspor her innebærer at man kan utvide togtilbudet mellom Tønsberg og Skien med to tog i timen. Et utvidet togtilbud vil være vesentlig for å styrke den nye regionen Vestfold og Telemark, ikke minst med tanke på næringsutvikling og miljøvennlig arbeidspendling.

Det haster også å komme videre med detaljplaner for Larvik og Porsgrunn stasjonsområder. Den uavklarte arealsituasjonen i sentrale byområder virker sterkt hemmende for by- og sentrumsutviklingen. Først etter vedtatte detaljplaner for stasjonsområdene, kan man komme i gang med fortetting i knutepunktene. Fortetting er viktig for å bygge opp om markedet for jernbanen og kollektivtrafikken som helhet, og for utviklingen av et bærekraftig transportsystem i regionen.

Det er også et sterkt ønske om å få etablert et togstopp i Skien sentrum. Prosjektet er under utredning som en del av Bypakke Grenland i samarbeid med Jernbanedirektoratet. Et togstopp sentralt i Skien sentrum vil legge til rette for et styrket togtilbud både på Vestfoldbanen og Bratsbergbanen.

Aktuelt om Vestfoldbanen

Fakta om Vestfoldbanen

Byggeår: 1881
Lengde: 129 km
Passasjertall: ca. 2,7 mill. reisende (2018)

Navn på alle stasjonene på strekningen: Drammen, Sande, Skoppum, Tønsberg, Stokke, Torp, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn, Skien

Reisetid Oslo-Skien: 2 t 12 min.

Dobbeltspor er etablert på følgende strekninger:
Kobbervikdalen – Sande – Holm (2001)
Holm – Nykirke (2016)
Larvik – Porsgrunn (2018)