Velkommen til ny samleside for InterCity

av | 16. desember 2020

InterCity er Norges viktigste samferdselsprosjekt og Østlandssamarbeidets fremste felles prioritet. På denne siden får du nyheter, informasjon og argumentene for InterCity.

Fylkeskommunene på Østlandet står sammen om InterCity som det viktigste felles prosjektet i innspillet til Nasjonal transportplan 2022-2033. Prosjektet har vært en grunnpilar i Østlandssamarbeidet gjennom flere år, og nå styrkes arbeidet med en felles samleside for InterCity.

InterCity-siden skal være en felles kilde til kunnskap om hvorfor InterCity må prioriteres, informasjon om de ulike linjestrekningene og aktuelle nyheter.

– Jeg er svært glad for at vi har fått på plass en InterCity-side. Det gir oss en felles plattform for det utrolig viktige arbeidet vi skal gjøre inn mot ny nasjonal transportplan og de årlige statsbudsjettene, sier Even Aleksander Hagen, fylkesordfører i Innlandet og leder av Østlandssamarbeidet.

Hagen poengterer at jernbanetilbudet i landsdelen må bli bedre for å håndtere befolkningsveksten og utviklingsbehovet i landsdelen i tiårene fremover. Det vil være nøkkelen for effektiv og klimavennlig transport av store mengder mennesker og gods mellom byene våre.

– Vi trenger tog som går oftere, går når de skal og kommer fortere frem!

Han legger til at InterCity er Norges viktigste samferdselsprosjekt og at ambisjonsnivået ikke må reduseres i ny nasjonal transportplan.

– InterCity er ikke bare et landsdelsprosjekt. Strekningene vil gi bedre koblinger mellom Østlandet og andre folkerike regioner i Norge, i tillegg er prosjektet avgjørende for bedre transportkorridorer ut i Europa, sier Hagen.