Skal Norge nå sine klimamål må det satses på jernbane

av | 19. august 2020

Nasjonal Transportplan (NTP) er avgjørende for å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren i Norge. Østlandssamarbeidet mener derfor at målet om halvering av utslippene, samt lokale mål om trafikkreduksjon/ nullvekst i byområdene må vektlegges sterkere i prioriteringene i NTP 2022-33.

Østlandssamarbeidet (Innlandet fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Viken fylkeskommune og Oslo kommune) oversendte 14. mai en felles høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet med prioritering av felles tiltak i forbindelse med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-33. En ny runde med høringsinnspill er nå åpnet, med frist 1 juli.

Samferdselsdepartementet sendte transportvirksomhetenes faglige innspill til prioriteringer i NTP for perioden 2022-2033 ut på høring 18. mars med høringsfrist 1. juli.  Dersom virksomhetenes prioriteringer legges til grunn, så vil dette ha stor betydning for en rekke viktige lokale og regionale infrastrukturprosjekter i landsdelen. Det vises i denne sammenheng til de respektive høringsuttalelsene fra Innlandet fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Viken fylkeskommune og Oslo kommune.

Østlandssamarbeidets hovedbudskap

Byer, kommuner og tettsteder på Østlandet inngår i et felles og integrert transportsystem – med Oslo som et naturlig knutepunkt. Fylkeskommunene og Oslo kommune har ambisjoner om å utvikle Østlandet til en grønn og smart region med en infrastruktur i verdensklasse.  Dette krever tydelige prioriteringer og en offensiv satsing på fremtidsrettede og bærekraftige mobilitetsløsninger. Virksomhetenes innspill til NTP 2022-33 bidrar ikke i tilstrekkelig grad til en slik utvikling.

Østlandssamarbeidet har derfor tre hovedbudskap som Samferdselsdepartementet anmodes om å ta spesielt hensyn til når ny NTP 2022-33 skal utarbeides:

1: Klima og miljø må vektlegges sterkere

Nasjonal Transportplan er avgjørende for å nå målet om halvering av klimagassutslipp fra transport i Norge. Kriteriene for prioritering mellom prosjekter og tiltak i NTP 2022-33 er uklare i utredningene fra transportetatene. Østlandssamarbeidet mener derfor at målet om halvering av klimagassutslipp, samt lokale mål om trafikkreduksjon/ nullvekst i byområdene må vektlegges sterkere i prioriteringen mellom ulike prosjekter og tiltak i NTP 2022-33. I prioriteringene mellom prosjekter er det også viktig at samferdselsdepartementet i enda større grad vektlegger det enkelte prosjekts totale samfunnsnytte.

2: Mer ressurser til jernbane og kollektivsatsning

Jernbanens konkurransekraft for transport av personer og gods må forbedres. Det må bli billigere og enklere å velge jernbane og andre kollektive transportformer. Forslaget til jernbaneinvesteringer fra transportetatene vil imidlertid føre til at flere store jernbaneprosjekter som var prioritert i NTP 2018- 2029 blir skjøvet ut i tid. Dette er uheldig, Det er bred politisk enighet i Østlandssamarbeidet om at det store jernbaneløftet må komme i ny NTP 2022-33. Dette krever blant annet at store kollektivtransportinvesteringer må prioriteres på bekostning av nye store kapasitetsøkende vegprosjekter. Planlagte og påbegynte investeringsprosjekt på veg og bane i inneværende NTP må prioriteres og fullføres.

3: Full utbygging av InterCity må ligge fast

Da NTP 2018-29 ble vedtatt av Stortinget i juni 2017 var det med en klar forutsetning om full utbygging av InterCity med dobbeltspor til Hønefoss, Lillehammer, Skien og Halden innen 2032/34. Denne ambisjonen må ligge fast. InterCity – med ny jernbanetunnel gjennom Oslo – er fortsatt det viktigste infrastrukturprosjektet på Østlandet.

Anbefalingene i jernbanedirektoratets rapport skaper usikkerhet både om ambisjonsnivå og fremdrift for InterCity-utbyggingen. For Østlandssamarbeidet er det derfor viktig å understreke at prioriteringsrekkefølgen av jernbaneprosjekter i gjeldende NTP må videreføres i NTP 2022-33 og at ramme B (utvidet ramme) som et minimum må legges til grunn.

Argumentene for rask planlegging og utbygging av Intercity-strekningene er mange og sterke:

  • Et nasjonalt prosjekt som bidrar til å knytte sammen landet gjennom mer effektive nasjonale og internasjonale transportkorridorer.
  • Bidrar til effektiv og bærekraftig transport av gods og personer.
  • Et perfekt grønt motkonjunkturtiltak som skaper arbeidsplasser, verdier og bærekraftig vekst.
  • Skaper flere attraktive bolig- og næringsområder på Østlandet, som vil spre befolkningsveksten og knytte byområder sammen.
  • Et prosjekt som på grunn av den sterke befolkningsveksten i hovedstadsregionen og landsdelen også har svært høy samfunnsnytte.

Les hele uttalelsen her.