NTP-uttalelse fra Vestfold og Telemark fylkeskommune

av | 3. juni 2020

– Tidenes sterkeste signal fra et nytt og samlet fylke, med 23 kommuner og 420 000 innbyggere i ryggen, sier fylkesordfører Terje Riis Johansen.

5. mai vedtok et enstemmig fylkesting Vestfold og Telemarks innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033, etter innspill fra samtlige 23 kommuner i fylket. For å nå gjennom hos samferdselsminister og Storting har fylket samlet seg om tre sterke hovedkrav: videre utbygging av Vestfoldbanen også sør for Tønsberg; videre utbygging av E 134, og økte rammer for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet.

 – Jeg er veldig glad og litt stolt over at vi nå har fått på plass felles NTP innspill som hele Vestfold og Telemark står bak, sier fylkesordføreren, og får støtte fra leder for hovedutvalg for samferdsel, Arve Høiberg, som kaller vedtaket historisk:

 – Vedtaket i fylkestinget er et historisk vedtak: Vestfold og Telemarks første ønskeliste for samferdsel til Stortinget. Fylkestinget beviste at det nye fylket mestrer å samle og prioritere ønskene fra 23 kommuner, ved å enstemmig vedta innspillet til NTP, sier han.

Berømmer kommunene

Prosessen med å samle innspillene har vært god, på tross av at mye har foregått under korona-pandemien.

 – Jeg vil berømme ordførere og de 23 kommunene for gode innspill og sterk vilje til å finne sammen om løsninger for hele det nye fylket. Det er en milepæl at vi for første gang har laga NTP, og en god start på jobbinga i nye fylket, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

 – Jobben videre nå består i å overbevise samferdselsministeren og Stortinget om at de innspillene vi her kommer med må bli del av kommende Nasjonal transportplan. Vi mener vi har veldig gode argumenter for at dette må med, sier fylkesordføreren.  

Vedtatte hovedprioriteringer vedtatt av fylkestinget i møte 5.5.2020:

Transportkorridor IC Vestfoldbanen

Jernbanen utgjør ryggraden i kollektivsystemet i bybeltet Holmestrand – Skien. Det nye fylket er avhengig av togtilbudet mellom Tønsberg og Skien, og ikke kun i retning Osloområdet. For å utvide til to tog i timen, må det bygges dobbeltspor på strekningen Stokke – Sandefjord. Mer detaljerte planer for stasjonsområdene i Larvik, Porsgrunn og Tønsberg må på plass, for å frigjøre sentrale arealer til fortetting og knutepunktutvikling. I første seksårsperiode må utbygging av strekningen Stokke-Sandefjord, med ny stasjon på Sandefjord lufthavn Torp prioriteres.

Transportkorridor E134 (5A)

En effektiv og vintersikker veiforbindelsei transportkorridoren E134 er nasjonalt viktig, både med tanke på næringsliv og befolkning. Prosjektene som liggerinne i gjeldeneNTP må gis prioritet og fullføres. Både Nye veier og Statens vegvesen kan påta seg ansvaret for gjennomføringen av prosjektene. I første seksårsperiode må strekningen Seljestad-Liamyrane-Vågsli prioriteres. I tillegg må strekningen Saggrenda-Elgsjø prioriteres i samme periode.

Rammebetingelser for fylkesveier

Med et etterslep i størrelsesorden 4 mrd. kroner på vedlikehold av fylkesveiene i det nye fylket, vil en ytterligere økning av kostnadene til drift kunne forsterke forfallet av veinettet. Ny teknologi vil kunne bidra til mer klimavennlig og kostnadseffektiv drift. Fylkeskommunen er avhengig av nye rammer for å innarbeide dette. For videre forvaltning og utvikling av fylkesveinettet i regionen, vil det være avgjørende at staten gjennom forskrifter ikke begrenser handlingsrommet til de nye fylkene.

I tillegg til de tre hovedpunktene vedtok fylkestinget å fremme en rekke andre tiltak. Du kan lese hele vedtaket her.