Ringeriksbanen

Ringeriksbanen

Ringeriksbanen er en jernbanestrekning som vil knytte Hole og Ringerike sterkere sammen med bo- og arbeidsmarkedet rundt Oslo. Dette vil ha en stor betydning for utviklingen av Ringeriksregionen og Viken fylke, samt ha en viktig nasjonal betydning, da reisetiden til Bergen med tog vil bli kortet ned med nesten en time.

Ringeriksbanen innebærer bygging av en helt ny 40 kilometer dobbeltsporet jernbanestrekning fra Sandvika i Bærum kommune, gjennom Hole kommune og frem til Hønefoss i Ringerike kommune.

Strekningen vil starte fra Askerbanen ved Jong, vest for Sandvika, og føres inn i en 23 kilometer lang tunnel til Sundvollen. Her planlegges det stasjon med plattformer og tilhørende knutepunktutvikling. Ved Kroksund går banen inn i en ny tunnel under Vik og fram til Bymoen.

Fra Bymoen planlegges veg og bane i felles trasé over Helgelandsmoen fram til Styggedalen sør for Hønefoss. Ringeriksbanen føres til Hønefoss stasjon over Sørumjordene og gjennom Storskjæringa. Hønefoss stasjon skal bygges om og knyttes bedre til sentrum. På Tolpinrud planlegges et hensettingsanlegg for tog.

Prosjektet er også en del av fellesprosjekter FRE16, som gjelder bygging av ny 16 km firefelts E16 fra Høgkastet – Hønefoss.

For nærmere informasjon vises det til Nye Veier sin nettside for prosjektet.

Ringeriksbanen vil åpne en stor utviklingsregion og knytte bo- og arbeidsmarkedet i Hole- og Ringeriksregionen tettere mot Oslo og dermed avlaste vekstpresset i hovedstadsområdet.

Rundt stasjonene på Sundvollen og i Hønefoss er det gjennomført mulighetsstudier som viser betydelig potensial for by- og tettstedsutvikling. Ved Sundvollen er det ubebygde arealer relativt nær den planlagte stasjonen, mens Hønefoss har store muligheter for fortetting og transformasjon. Det er igangsatt planarbeid for en konsentrert tettstedsutvikling i gang- og sykkelavstand fra begge stasjonene.

På Sundvollen vil dette kreve en ca. 40 dekar stor utfylling i Kroksund, i bukta inn mot eksisterende E16 og Sundvollen sentrum. På utfyllingen planlegges et transportknutepunkt med gang- og sykkeladkomst, kjøreadkomst og et kollektivknutepunkt med bussoppstilling,

På lengre sikt vil også denne banestrekningen ha mye å si for reisende med tog til Bergen, da reisetiden vil bli kortet ned med nærmere en time på grunn av denne utbyggingen. Estimert reisetid for Bergen – Oslo er beregnet til 5 timer og 35 minutter på bakgrunn av de forkortelsene som Ringeriksbanen bidrar til. Ringeriksbanen skal tåle en hastighet på inntil 250 km/t.

Prosjektstatus:

Den 27.03.2020 vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet den statlige reguleringsplanen for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss.

Regjeringen planlegger å legge fram forslag til investeringsbeslutning for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss i forbindelse revidert nasjonalbudsjett i mai 2021. Siden dette er et fellesprosjekt som innebærer ny E16, arbeides det nå med å få på plass et bompengevedtak i Viken fylkeskommune og en ekstern kvalitetssikring (KS2) av hele prosjektet, som må på plass før en investeringsbeslutning.

Fra 1. august 2021 overtok Nye Veier ansvaret for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 mellom Skaret og Hønefoss. Ansvaret lå tidligere hos Bane NOR.

Aktuelt om Ringeriksbanen

Fakta om Ringeriksbanen

Planlagt oppstart: 2028/2029

Lengde: 40 km

Stasjoner: Sandvika, Sundvollen og Hønefoss

Reisetid: Beregnet til 20 minutter