Østfoldbanen

Østfoldbanen

Østfoldbanens vestre linje er 170,1 kilometer lang fra Oslo S til Kornsjø og riksgrensen. Banen går langs kysten via Moss og Fredrikstad, langs Glomma til Sarpsborg før den går østover til Halden og videre inn til grensen ved Kornsjø. Østfoldbanen ble åpnet i 1879 og fikk elektrisk drift i 1940. Dobbeltsporet nådde fram til Sandbukta ved Moss i 1996.

Ny Follotunell vil fra 2022 gi halvert reisetid mellom Ski og Oslo S, 11 minutter. Banen har stasjoner med regiontrafikk i Oslo, Ski, Rygge, Råde, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden.

For nærmere informasjon om Østfoldbanen vises det til Bane Nor sin side om strekningen.

Østfoldbanen er viktig både med tanke på persontrafikk og å knytte sammen bo- og arbeidsmarkedsregioner, men også for godstrafikk mot Europa. Store deler av Østfoldbanen er under utbygging eller planlagt modernisert, noe som vil gi stor innvirkning på jernbanetilbudet både med tanke på standard, økt frekvens og spart reisetid på ca. 40 minutter mellom Oslo og Halden når hele prosjektet er ferdig utbygd.

I byene er det lagt til grunn en sentral stasjonsplassering ved de nye/oppgraderte stasjonene. En lang rekke aktører har vært involvert i samarbeid for å sikre at stasjonsområdene skal fungere som gode knutepunkt med kort vei til arbeidsplasser, butikker, boliger og kulturtilbud.

Follobanen vil når den står ferdig i slutten av 2022 gi bespart reisetid mellom Ski og Oslo på 11 minutter, en halvering fra dagens.

For nærmere informasjon om InterCity utbyggingen vises det til Bane Nor sin InterCity-side.

PROSJEKTSTATUS

Sandbukta – Moss – Såstad 

Forberedende arbeider startet høsten 2017. Byggestart for hovedarbeidene er 2019. De første togene skal etter planen gå i 2024. Prosjektet skal stå ferdig i 2025.

Haug – Seut

Status for planlegging: Kommunedelplan

Bane Nor la 30. april frem anbefalt alternativ for nytt dobbeltspor på strekningen.

Det siste året har Bane Nor utredet konsekvenser for miljø og samfunn, og beregnet kostnader for tre ulike korridorer mellom Haug og Skogstrand: vest, midt og øst. På strekningen mellom Skogstrand og Seut er det en felles korridor. Bane Nors anbefalingen er basert på disse utredningene.

Forslag til kommunedelplan er nå sendt til kommunene for videre behandling. Planlagt høring av planen er til høsten 2020. Bane Nor håper å ha et endelig vedtak på kommunedelplanen sommeren 2021.

Fredrikstad – Sarpsborg 

Status: Mulig vedtak på kommunedelplan i løpet av 2020.

Sarpsborg – Halden 

I 2016 ble det laget en forstudie for strekningen. Forstudien er ikke en del av den formelle planprosessen, men er et innledende arbeid for å forberede videre prosess. Hensikten er å kvalitetssikre mulige korridorer og identifisere spesielle utfordringer på strekningen. Bane Nor skal i planleggingen legge til rette for mulig videreføring av dobbeltsporet til Sverige.

Jernbanesektoren ser på mulige tilbudsforbedringer uten sammenhengende dobbeltspor på strekningene ovenfor som ikke er igangsatt.

Aktuelt om Østfoldbanen

Fakta om Østfoldbanen

Byggeår: 1879

Lengde: 170,1 km

Stasjoner: Oslo S, Ski, Moss, Rygge, Råde, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden (lokaltogstasjoner mellom Oslo og Ski er ikke med i oversikten)

Reisetid: Oslo S – Halden i 2020: 1 time 45 minutter

Besparelse i reisetid Oslo S – Halden ved full utbygging: Ca. 40 minutter