Oslonavet

Oslonavet

Oslo er navet i kollektivtrafikken på Østlandet, også for intercitystrekningene, som igjen påvirker det nasjonale togtilbudet. Det er derfor viktig at kapasiteten i Oslo utvikles i takt med befolkningsveksten i området og i takt med utbyggingen av jernbanen i hele intercity-området. Utviklingen av Oslo-navet omfatter både en ny togtunnel mellom Oslo S og Lysaker og kapasitetsutvidelser i resten av kollektivsystemet i Oslo.

Ny togtunnel gir mulighet for langt flere avganger på de fleste jernbanestrekningene på Østlandet. Ny togtunnel gjennom Oslo må med andre ord på plass for at togene skal kunne gå oftere når intercitystrekningene er bygget ut. I dag kan det gå 24 tog i timen per retning gjennom Oslo, med ny togtunnel kan det gå dobbelt så mange tog. Det må til for at alle som vil skal kunne reise med tog. Flere avganger gir økt fleksibilitet for de reisende – det blir en lettere hverdag for deg som bor på Østlandet.

Målet er at flest mulig av de som reiser til og fra Oslo, enten det er til jobb, kino, teater, vennebesøk, fotballkamp eller en tur på byen, reiser kollektivt. Siden ikke alle er fremme når de går av toget på Skøyen, Nationatheatret eller Oslo S, er det behov for et godt og velfungerende nettverk som dekker større deler av byen. Med en kraftig befolkningsvekst i Oslo, og stadig flere reisende med tog til byen, må kapasiteten i resten av Oslo-navet også styrkes, slik at T-banen, trikken og bussen kan gå oftere.

Ny sentrumstunnel for T-banen gir mulighet til å tilby flere avganger på samtlige linjer. Tunnelen er planlagt mellom Majorstua og Tøyen, med nye stasjoner på Bislett og Nedre Grünerløkka. Den nye T-banetunnelen er planlagt ferigstilt i første halvdel av 2030-årene, omtrent samtidig med ny togtunnel. I årene før ny tunnel ønsker Oslo å bygge Fornebubanen, ny stasjon på Majorstua og å få på plass nytt signal- og sikringsanlegg. Dette er prosjekter som gir økt kapasitet, flere avganger og nye reisemuligheter. Med Fornebubanen blir både Lysaker og Skøyen viktige knutepunkter for reisende med tog og T-bane.

Togtunnel gjennom Oslo

Med regjeringens forslag om å sette av om lag 150 mill. kr til videre planlegging av ny jernbanetunnel gjennom Oslo i statsbudsjett til neste år, har jernbaneutbyggingen på Østlandet tatt et skritt i riktig retning. Dagens tunnel er en flaskehals i jernbanenettet, og økt kapasitet gjennom Oslo er derfor en forutsetning for å forbedre tilbudet både lokalt i Oslo-området og over resten av Østlandet. Prosjektet er i oppstartsfasen med teknisk hovedplan med arealplan og konsekvensutredning, og det arbeides med grunnlag for planprogram og anskaffelse av hovedrådgiver.

Bane NOR har fått i oppdrag å planlegge nytt dobbeltspor fra Oslo S til Lysaker via Nationaltheatret. Til høsten legger prosjektet Ny Togtunnel Oslo fram et forslag til planprogram og starter arbeidene med kommunedelplan.

Sentrumstunnel for T-banen

Oslo bystyre vedtok 15. mai 2019 at ny T-banetunnel skal planlegges fra Majorstuen via Bislett, Stortinget, Nybrua på nedre Grünerløkka og Tøyen. Planprogrammet for ny T-banetunnel ble fastsatt 2. juli 2019 på bakgrunn av bystyrevedtaket.

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har gitt Ruter i oppdrag om å gjennomføre konsekvensutredning og detaljregulering for den vedtatte traséen med tilhørende stasjoner.

AKTUELT OM OSLONAVET