Ringeriksbanen tema i møte med transport- og kommunikasjonskomiteen

av | 10. juni 2020

Fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet og Oslo kommune hadde 12. juni dialogmøte med transport- og kommunikasjonskomiteen om NTP og InterCity. -For å holde framdriften for Ringeriksbanen er det nå viktig at staten følger opp med KS2 i høst, og investeringsbeslutning våren 2021, sa Tonje Brenna, fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune.

Brenna pekte på at Ringeriksbanen er viktig for bo- og arbeidsmarkedet rundt Oslo og har nasjonal betydning som forkortning av Bergensbanen.

-Det er viktig at arbeidet med KS2 kommer i gang og ferdigstilles som planlagt ved årsskiftet 2020/21 slik at investeringsbeslutning kan fattes våren 2021. Vi jobber med å fremme bompengesak for ny E16 og fellesprosjektet Ringeriksbanen så raskt som mulig, sa Tonje Brenna i møtet med transport- og kommunikasjonskomiteen.

Tonje Brenna viste til den sterke befolkningsveksten, der man forsøker å planlegge for at trafikkveksten tas gjennom kollektivtrafikk og unngå vekst i biltrafikken.

-Da er det uheldig med forsinkelser i store og viktige jernbaneprosjekter. Selv om de økonomiske rammene er en utfordring, må vi må jobbe for å holde framdriften som er lovet, sa Tonje Brenna i møtet med komiteen.

Den 27.03.2020 vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet den statlige reguleringsplanen for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss.

Regjeringen planlegger å legge fram forslag til investeringsbeslutning for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai 2021.

Siden dette er et fellesprosjekt som innebærer ny E16, arbeides det nå med å få på plass et bompengevedtak i Viken fylkeskommune. Det skal fremmes en bompengesak i fylkestinget 18. juni på nye E16 fra Skaret – Hønefoss.

En vedtatt bompengesak er en forutsetning for at arbeidet med KS2 for fellesprosjektet FRE16 kan starte. En godkjent KS2 er igjen en forutsetning en investeringsbeslutning.