Kronikk: Nå må det store jernbaneløftet komme

av | 12. juni 2020

Vi står nå midt oppi en av de største krisene i nyere tid. Koronakrisen har rammet oss hardt. Vi er avhengige av at det raskt satses på de riktige tiltakene. De som skaper arbeidsplasser, verdier og bærekraftig vekst. Det vil være en unnlatelsessynd om ikke utbyggingen av InterCity prioriteres nå.

Koronaepidemien er en alvorlig helsekrise, men etterhvert som ukene går, ser vi også omfanget av den økonomiske krisen. Arbeidsledigheten er på det høyeste nivået på 75 år, og det haster med å sette i gang prosjekter som kan sette fart på økonomien.

Norge er, med sin rikdom, heldig stilt. Men vi må prioritere riktig. Når vi setter inn tiltak for hundrevis av milliarder må vi velge tiltak som forbereder oss på framtida. Vi må ta inn over oss at vi nå må løse to kriser: Koronakrisen og klimakrisen. Vi må tenke langsiktig, og investere i prosjekter som kan holde hjulene i gang samtidig som det bidrar til varig bærekraftig samfunnsutvikling.

Eksperter og næringslivsledere peker på grønn infrastruktur – fornybar energi, tog, bane og annen kollektivtrafikk, gang- og sykkelveier. Utbyggingen av InterCity oppfyller alle disse kriteriene – og mange flere. Jernbanen bør i framtida være ryggraden i det norske og nordiske transportsystemet.

De planlagte InterCity­-strekninger, samt ny jernbanetunnel gjennom Oslo, vil fjerne flaskehalser i de nasjonale transportkorridorene. Det betyr at InterCity er viktig for folk og næringsliv ikke bare i Østlandsområdet, men også i resten av landet. InterCity-utbyggingen mot Sverige vil også avlaste Østlandet for tungtransport på bil fra utlandet. Derfor er det viktig med rask utbygging og ferdigstillelse av InterCity.

Parisavtalen forplikter

Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å halvere klimagassutslippene innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå. I transportsektoren skal utslippene kuttes med 50 prosent samtidig som nullvekstmålet innebærer at all vekst i persontrafikken i de store byene skal skje ved bruk av kollektiv, sykkel og gange. Det er en formidabel omstilling.

Samtidig øker befolkningen. Fram mot 2040 vil vi i Norge ha i overkant av 6 millioner innbyggere. Den sterkeste veksten vil komme på Østlandet. Her vil vi bli 462.000 flere.

Sterk befolkningsvekst og økt pendling mellom byene på Østlandet vil gi betydelig mer trafikk i regionen. Det vil ikke være nok plass på veiene for alle, og det haster å få på plass et tilbud som er attraktivt for pendlere. Ved å øke utbyggingstempoet for jernbane og annen bynær kollektivtrafikk på Østlandet, vil man raskere få etablert en framtidsrettet og bærekraftig infrastruktur, som på en effektiv måte kan bidra til at Norge når sine internasjonale klimaforpliktelser.

Viktig for næringsliv over hele landet

InterCity er likevel mye mer enn et fantastisk klimaløft. InterCity vil binde Østlandet sammen med de viktige togstrekningene mot Bergen, Trondheim og Stavanger. Det vil gi et langt bedre tilbud til togpassasjerer fra Kristiansand til Trondheim, og fra Bergen til Halden, og et bedre tilbud mellom en rekke store byområder i Norge.

InterCity er også av stor betydning for næringslivet. Små og store bedrifter over hele landet er avhengig av et effektivt og velfungerende transportsystem på Østlandet. InterCity vil bidra å knytte sammen en rekke havner, godsterminaler og lufthavner, og binde sammen regioner over nasjonsgrenser og regiongrenser. Bedrifter landet over er avhengig av effektiv godstransport, og for disse kan ikke InterCity komme på plass raskt nok.

Transportkorridorene på Østlandet er dessuten avgjørende fordi det vil knytte Norge tettere til resten av Europa.

Ta hele Østlandet i bruk

Stadig flere byer på Østlandet opplever utfordringer knyttet til areal og transport. Det er viktig å sørge for at byene – store, mellomstore og små – er bærekraftige. Det krever at det tilrettelegges for næringsliv, verdiskaping og sysselsetting. Bedre infrastruktur og bedre framkommelighet på vei og bane er helt avgjørende for å lykkes. Dersom det tar for lang tid å reise mellom hovedstadsområdet og de andre byene på Østlandet, vil både boliger og arbeidsplasser i økende grad legges til Stor-Oslo. InterCity vil skape flere attraktive bolig- og næringsområder på Østlandet, spre befolkningsveksten og knytte byområder sammen.

InterCity peker seg ut som et perfekt grønt motkonjukturtiltak. Men toget er i ferd med å forlate perrongen, og det haster med å gripe muligheten og sørge for full utbygging av et av landets aller viktigste samferdselsprosjekter. Nå må det store jernbaneløftet komme.

Even Aleksander Hagen
Fylkesordfører i Innlandet og leder av Østlandsamarbeidets representantskap

Terje Riis Johansen
Fylkesordfører i Vestfold og Telemark

Tonje Brenna
Fylkesrådsleder i Viken

Raymond Johansen
Byrådsleder i Oslo

En kortere versjon av denne kronikken kom på trykk i Aftenposten fredag 29 mai. Den kan leses her.