Jernbanedirektoratet: ambisjonene for InterCity-utbyggingen ligger fast

av | 10. desember 2021

På møte i fagpolitisk utvalg for samferdsel i Østlandssamarbeidet orienterte Anita Skauge fra Jernbanedirektoratet om status for planlegging og utbygging av de ulike InterCity-strekningene. Skauge understreket at Jernbanedirektoratet i det videre arbeidet legger til grunn at ambisjonene for InterCity-utbyggingen skal ligge fast, og refererte til flertallsmerknadene fra Stortingets behandling av nasjonal transportplan i juni 2021 og formuleringene i Hurdalsplattformen.

I NTP 2022-2033 er InterCity på Vestfoldbanen og Indre InterCity på Dovrebanen prioritert. Samtidig får Østfold et bedret tilbud, mens Ringeriksbanen nå er flyttet fra Statens vegvesen til Nye Veier.

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil «[…] opprettholde ambisjonene om InterCity-utbyggingen på Østlandet som Stortinget vedtok i 2013. Frem til det er gjennomført må det jobbes med vesentlige tilbudsforbedringer på indre og ytre InterCity».

I det videre arbeidet vil Jernbanedirektoratet gjøre vurderinger av konsekvensene av optimalisering for effekt og langsiktig behov. Det gjenstår tilbudsforbedringer til Fredrikstad Sarpsborg Halden og til Lillehammer. Jernbanedirektoratet inngår avtaler om planlegging med Bane NOR for å få et bedre faglig grunnlag til neste NTP rullering

Presentasjonen til Anita Skauge kan du se her (PDF-format).