Hvorfor InterCity

Tannhjul ikon

InterCity-utbyggingen representerer ryggraden i det fremtidige jernbanenettet i Norge og kobler Vestlandet, Østlandet og Trøndelag tettere sammen, samtidig som Norge knyttes tettere til jernbanenettet i Sverige og videre til kontinentet.

Konkurransekraft ikon

Kortere reisetider med jernbane mellom byene i hele Sør-Norge vil øke jernbanen sin konkurransekraft i forhold til transport med bil og fly.

Lastebil ikon

InterCity bidrar til mindre trafikk på veiene, økt trafikksikkerhet og bedre miljø. Ett godstog erstatter 40 lastebiler. Ved å få gods- og passasjerkøene over på skinner, vil køer, veislitasje og lokale miljøbelastninger reduseres betydelig.

Befolkning ikon

Frem mot 2040 vil befolkningen på Østlandet øke med 25 prosent. Det er 650 000 flere mennesker. Østlandet har allerede 80 prosent av landets togtrafikk. InterCity-utbyggingen gir nødvendig kapasitetsutvidelse for å møte befolknings- og passasjerveksten på Østlandet.

Husbygning ikon

InterCity muliggjør fremtidens bosettingsmønster. Full InterCity-utbygging vil skape vekst i boligetablering og arbeidsplasser langt utenfor Oslo.

Mynter ikon

InterCity-utbyggingen har en høy samfunnsøkonomisk nettonytte og vil være en vekstimpuls for næringslivet i hele Sør-Norge. InterCity gjør Østlandet til en stor kompetanseklynge.

Fremdrift ikon

Ved å gjennomføre utbyggingen samlet, sikrer man en effektiv utbygging og en god fremdrift i prosjektet.

Kart av Østlandet
Reisetid infografikk. Reisetid med fullt utbygd InterCity: Oslo - Skien 1,36 time. Oslo - Halden 1,08 time. Oslo - Lillehammer 1,18 time. Oslo - Hønefoss 00,37 time. Dagens reistetid: Oslo - Skien 2,42 timer. Oslo - Halden 1,43 time. Oslo - Lillehammer 2,41 timer. Oslo - Hønefoss 1,30 time.