Hva er InterCity

InterCity omfatter Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Dovrebanen og Ringeriksbanen. Disse banestrekningene binder Østlandet sammen med de viktige innenlandske togstrekningene mot Bergen, Trondheim og  Stavanger. InterCity-utbyggingen er også viktig for de grensekryssende korridorene mot Stockholm og mot Gøteborg og videre mot kontinentet.

InterCity-utbyggingen er av stor nasjonal betydning, og er et av Norges viktigste samferdselprosjekt.  Utbyggingen knytter sammen og øker kapasiteten på nasjonale og internasjonale korridorer, og vil danne grunnlaget for et  effektivt transportsystem for reisende. Østlands-samarbeidet har derfor InterCity som førsteprioritet i ny NTP 2022-2033 – med mål om full utbygging med dobbelt-spor til Skien, Halden og Lillehammer og Hønefoss.

Med økende befolkning i årene som kommer, vil full utbygging av InterCity bli enda viktigere enn tidligere.

Kart av Østlandet