DOVREBANEN

Dovrebanen

InterCity-strekningen Oslo – Hamar – Lillehammer er viktig for å knytte sammen Innlandet og Osloregionen. Mjøsbyen, det vil si kommunene rundt Mjøsa, har 200 000 innbyggere og er en motor for Innlandet. Dette området skal utvikles til å bli en mer konkurransedyktig region med attraktive og levende byer og tettsteder.

Jernbanen er ryggraden

Mjøsbyen skal utvikles gjennom et godt og miljøvennlig transportsystem, der jernbanen er selve ryggraden. Jernbanen kan knytte regionen tettere sammen, og bidra til at flere reiser kollektivt, sykler og går. InterCity-utbyggingen skal bidra til å

– Utvikle Mjøsbyen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region

– Utvikle Mjøsbyen til et mer attraktivt og funksjonelt bo- og arbeidsmarked.

– Etablere trafikk-knutepunkt som gir enkle overganger mellom buss, tog, sykkel og gange.

– Utbygging av InterCity skal bidra til å gjøre transport i Innlandet mer miljøvennlig

Med jernbanen som ryggrad i transportsystemet, skal Mjøsbyen med sine mange byer og tettsteder knyttes bedre sammen med resten av landet og med utlandet.

Nasjonal betydning

Utbyggingen av Dovrebanen er viktig for utviklingen togtilbudet mellom Oslo og Trondheim. Det er et mål å øke antall avganger Oslo – Trondheim til to avganger i timen. InterCity-strekningen Oslo – Lillehammer vil doble kapasitet på strekningen og korte ned reisetiden mellom Oslo og Lillehammer med ca. én time. Dette vil også bety én time kortere reisetid til Gudbrandsdalen, Møre og Romsdal og Trøndelag for mange reisende. På sikt er det er et mål å redusere reisetiden på strekningen Lillehammer – Trondheim ytterligere.

Tog er bra for miljøet

Økt sporkapasitet på InterCity-strekningen vil også gjøre det mulig å frakte mer gods på jernbane på strekningen Oslo – Trondheim. Dette er viktig for å nå målet om å overføre mer gods fra vei til bane.

Jernbaneinfrastrukturen som skal til for å tilby lange togreiser ligger der i dag, og et bedre togtilbud vil bidrar til en mer effektiv utnyttelse av dagens infrastruktur. Hvis det å reise med tog blir så attraktivt at flere velger tog framfor fly og bil, vil dette gjøre det lettere å nå nasjonale og regionale måle om mindre utslipp av gasser som er skadelige for miljøet. 

For lange reiser er det særlig kortere reisetid som kan få flere til å velge toget. Helhetlig utbygging av InterCity-strekningen Oslo – Lillehammer vil gi en vesentlig reduksjon i reisetid. Dette vil styrke togtilbudet på hele Dovrebanen. Når hele InterCity til Lillehammer er ferdig utbygd, kan nytten tas ut. Da er dette ikke bare nyttig for IC-området, men for hele Dovrebanens geografiske «virkeområde».  

Aktuelt om Dovrebanen

Fakta om Dovrebanen

Hvor: Dovrebanen går mellom Oslo og Trondheim via Eidsvoll og Hamar. InterCity-strekningen gjelder Lillehammer – Oslo.

Byggeår: Åpnet i flere etapper mellom 1861 og 1921.

IC-strekningen i Innlandet: Her stopper Dovrebanen på Tangen, i Stange, Hamar, Brumunddal, Moelv og Lillehammer.

Reisetid i dag:
Oslo – Lillehammer 2 timer.
Oslo – Hamar 1 time 16 min.
Hamar – Lillehammer 45 min.

Reisetid, IC-tog:
Oslo – Lillehammer 1 time 23 min.
Oslo – Hamar 55 min.
Hamar – Lillehammer 25 min.