Dobbeltspor – også sør for Tønsberg!

av | 5. februar 2021

«På Vestfoldbanen skal de reisendes behov vektlegges», sier prosjektdirektør i Bane NOR, Lars Tangerås, i et innlegg lokalavisene i Vestfold og Telemark nylig. Det er godt å høre, og dette er vi selvsagt helt enige i. Nettopp derfor er det helt vesentlig at byggingen av sammenhengende dobbeltspor på hele Vestfoldbanen fortsetter – også på strekningene sør for Tønsberg.

I innlegget spør Bane NOR om Vestfoldbanen, bygget i 1881, kanskje også er “god nok for neste generasjon”. Etter vår oppfatning er den ikke det.

Vårt nye fylke har over 250 000 innbyggere bosatt langs Vestfoldbanen mellom Tønsberg og Skien alene. Innbyggene våre reiser ikke bare til Oslo, men pendler også i betydelig grad internt i fylket.
Fylkeskommunen jobber hardt for at mest mulig av denne pendlingen skal skje på klimavennlige jernbaneskinner, og ikke på vei, i tråd med Stortingets føringer.

Skal vi lykkes med dette arbeidet er det helt vesentlig at også jernbanetilbudet sør for Tønsberg bygges ut med sammenhengende dobbeltspor. Bare slik vil vi kunne oppnå den regulariteten og det pålitelige tilbudet som kreves for å vinne i konkurransen med bilen.

Den usikkerheten som nå skapes om den videre utbyggingen av dobbeltspor på Vestfoldbanen sør for Tønsberg er svært uheldig for hele vår region, ikke minst med hensyn til utviklingen av byene våre.

I konsekvensutredningen for InterCity ble det lagt stor vekt på knutepunktutvikling og fortetting knyttet til nye stasjoner langs banestrekningene. «Det viktigste er ikke hvor toget går, men hvor det stopper» var den gang et sentralt budskap. Dette gjelder fortsatt! At en moderne jernbane utløser betydelig investeringsvilje og byutvikling, trenger man ikke å gå lenger enn til Holmestrand for å få bekreftet.

Kommunene og fylkeskommunen har i flere år samarbeidet med Bane NOR om planlegging av nye dobbeltsporparseller med tilhørende stasjoner langs Vestfoldbanen. Det har vært mange vanskelige avveininger, der alle har gitt og tatt for å komme fram til kostnadseffektive og gode løsninger. Dette har vært krevende prosesser, men kommunedelplaner er vedtatt både i Sandefjord og Larvik, med klare forventninger om at vi nå kommer raskt i gang med videre detaljplanlegging. De vedtatte kommunedelplanene beslaglegger store områder i sentrum av byene, og er til stort hinder for videre byutvikling. Også i Porsgrunn er det behov for planavklaring for å komme videre med by- og knutepunktutvikling.

Bane NORs signaler skaper også usikkerhet om hva som vil skje med de planlagte stasjonene langs Vestfoldbanen, ved at de sier at disse nødvendigvis ikke bygges om. For regionen har en klar forventning om ny stasjon knyttet til terminalen på Torp. Dette er en viktig del av den vedtatte kommunedelplanen gjennom Sandefjord. Det samme er ny stasjon med ny beliggenhet i Sandefjord. Bane NOR må komme med et tydelig budskap om at dette fortsatt er en del av den planlagte utbyggingen mellom Stokke og Sandefjord.

Dobbeltsporet jernbane legger ikke bare til rette for et utvidet togtilbud, men vil også gi kortere reisetid og ikke minst, et mer robust og pålitelig togtilbud. Dagens jernbaneinfrastruktur er utdatert. Hvis denne foreldede infrastrukturen fortsatt skal utgjøre en betydelig del av Vestfoldbanen, i tråd med anbefalingene fra Bane NOR, vil usikkerheten rundt togtilbudet i høy grad fortsatt være til stede. Dette medfører at man ikke får tatt ut full nytte av de store investeringene som allerede er gjort på Vestfoldbanen, og samfunnet vil ikke få tatt ut potensialet som ligger i en moderne jernbane.

Ambisjonene om en sammenhengende dobbeltsporutbygging på Vestfoldbanen også sør for Tønsberg må derfor ligge fast i kommende NTP!

Terje Riis-Johansen, fylkesordfører, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Erik Bringedal, ordfører, Larvik kommune